Wyznanie wiary

Bóg Ojciec

Wierzymy i czcimy jedynego, niezmiennego, suwerennego Boga, Stworzyciela i Pana, objawionego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Rdz 1,1.26 • 1Kr 29,11-12 • Pwt 6,4 • Ps 90,2 • 1P 1,2

Jezus Chrystus (Syn)

Jezus Chrystus, nasz Pan, jest wcielonym Bogiem, poczętym z Ducha Świętego. Umarł na krzyżu za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał, zasiada po prawicy Boga Ojca, wstawia się za nami, będzie sądził żywych i umarłych.

Hbr 1,1-3 • Mt 1,18-23 • J 1,1-18 • Dz 1,9-11 • Dz 2,22-24 • 1Kor 15 • Ap 5,9-14

Duch Święty

Jest trzecią Osobą Trójcy, wywyższa Chrystusa, przekonuje nas o grzechu. Zamieszkuje w wierzących od chwili zbawienia, pociesza, naucza, obdarza mocą do życia w sprawiedliwości. Wierzących obdarza duchowymi darami dla służby w Kościele

Mt 1,18 • J 14,16-17 • J 16,7-14 • Dz 1,8 • 1Kor 3,16 • 1P 4,10

Człowiek

Stworzony na obraz Boga dla Jego chwały. Panuje nad stworzeniem. Oddzielony od Boga przez grzech do momentu przyjęcia zbawienia w Jezusie Chrystusie.

Rdz 1,26 • Ps 8,3-6 • Dz 17,26- • Rz 3,10-18, 23

Zbawienie

Ponieważ wszyscy są oddzieleni od Boga przez grzech i potrzebują przebaczenia, Bóg oferuje dar zbawienia. Każdy osobiście musi przyjąć ten dar, odwrócić się od grzechów i uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana (każdy musi nawiązać osobistą relację).

Wj 6,2-8 • Mt 16,21-26 • J 3,15-16 • J 17,3 • Rz 5,1 • Rz 6,23 • Ef 2,8-9

Wieczne bezpieczeństwo wierzących

Wierzymy, że nasze prawdziwe zbawienie, przygotowane dzięki łasce Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, jest jedyną podstawą naszego bezpieczeństwa. Jest nieutracalne i żaden człowiek ani okoliczności nie mogą nas wyrwać z wszechmocnej ręki Boga.

J 10,28 • 2Tm 1,12 • 1P 1,4 • Hbr 7,25 • 2Sam 23,5 • J 3,36 • J 5,24 • J 14,6

Pismo Święte

Jest bezbłędnym, natchnionym Słowem Bożym. Objawia Boga i Jego wolę dla człowieka. Jest jedynym autorytetem dla chrześcijańskiego życia.

Pwt 4,1-2 • Ps 12,6 • Ps 19,7-10 • Ps 119,105.160 • Hbr 4,12 • 2Tm 3,16 • 2P 1,20-21

Kapłaństwo wierzących

Każdy wierzący jest sługą i posiada dostęp do Boga przez najwyższego kapłana, Jezusa Chrystusa.

Hbr 4,14-16 • Hbr 10,19-22 • Ef 3,7

Kościół

Jezus Chrystus jest głową swego ciała – Kościoła. Ciało Chrystusa stanowią wierzący. Celem Kościoła jest pełnienie misji Chrystusa w świecie, prowadzenie bogobojnego życia i tworzenie niezależnych wspólnot (autonomicznych, niezależnych od innej władzy poza lokalną).

Mt 16,15-19 • Dz 2,41-42 • Rz 12,4-8 • Ef 4,10-16 • 1Kor 12 • Ap 2 i 3

Chrzest i Wieczerza

Chrzest przez zanurzenie jest naśladowaniem wzoru Chrystusa, jest symbolem śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania do nowego życia w Chrystusie. Jest świadectwem wiary po zaproszeniu do życia Chrystusa jako Zbawiciela i Pana.
Wieczerza jest aktem posłuszeństwa i świadectwem wiary. Jest symbolem śmierci Jezusa. Pojednanie z Bogiem przez wyznanie grzechów powinno poprzedzać uczestnictwo wierzącego w tej pamiątce.

Mt 3,13-17 • Mt 26,26-30 • Dz 16,30-33 • Rz 6,3-5 • Kol 2,12

Przywództwo Kościoła

Bóg powołuje osoby, które spełniają biblijne wymogi co do pozycji pastora (prezbitera/starszego) i diakona dla przewodzenia wspólnocie Kościoła. Liderzy są wezwani przez Boga do zachowywania czystości doktryny i prowadzeniem życia godnego szacunku. Wspólnota Kościoła (Zbór) jest wezwana do poddania się ich autorytetowi.

Flp 1,1 • 1Tm 3 • Dz 6,1-88 • Dz 20,28 • 1Tm 5,17-22 • Hbr 17,7.17 • Tyt 1,5-9

Dyscyplina kościelna

Wierzymy, że Biblia uczy dyscypliny. Bóg dyscyplinuje tych, których kocha (Hbr 12). On posługuje się przywódcami Kościoła dla korygowania i dyscyplinowania wierzących (Ga 6,1) zgodnie z Pismem (Mt 18,15-18, 1Kor 5,1-13). Dyscyplina jest wykonywana z nadzieją odnowienia tych, którzy popadli w grzech do właściwej relacji z Bogiem i wspólnotą Kościoła.

Hbr 12 • Ga 6,1 • Mt 18,15-18 • 1Kor 5,1-13 • 1Kor 5,1-13

Youtube
Facebook
Instagram